Skule- og internatpengar

Skulepengar 2018/2019
Skulepengane er samansett av ein eingongssum ved innmelding, og ein sum pr. månad i ti månadar (fem innbetalingar om hausten og fem innbetalingar om våren).

Eingongssummen er på kr 1.000,-. Denne vert ikkje betalt attende om eleven vel å ikkje byrje på Sygna.

Summane pr. månad har følgjande satsar for dei ulike linjene:
Studiespesialisering: 1.700,-
Kunst, design og arkitektur: 1.800,-
Idrettsfag: 2.000,-
HO og BU: 1.950,-
Påbygg: 1.900,-

Skulepengane inkluderer kostnadene det medfører å vere elev på Sygna eitt skuleår. Ekskursjonar ligg inne i skulepengane.

Alle elevar må ha berbar PC.

Alle elevar vert anbefalte å låne PC av skulen mot ein eigendel som tilsvarer utstyrsstipendet frå Lånekassen (p.t kr. 930,- pr. år). Elevane tek over PC-en etter tre år. Meir informasjon vert sendt saman med inntaksbrevet. Det er og mogeleg å nytte eigen PC.

Internatpengar skuleåret 2018/2019
Alle prisar er pr. månad og innbetaling i 10 månader

 

Enkeltrom internat 1 - 6: kr. 6.600,-
- enkeltrom der eleven deler gang og bad med ein medelev
 

Dobbeltrom internat 1 - 6: kr. 5.500,-
- dele rom og bad med ein medelev  

Dobbeltrom internat 1-6 åleine: kr. 6.800
- åleine på dobbeltrom etter eige ønskje

Enkeltrom internat 7: kr 5.500,-
- enkeltrom utan eige bad (som regel guteinternat)

Enkeltrom internat 8: kr. 5.900,-
- enkeltrom med eige bad (som regel jenteinternat)

Viss elevar treng spesialdiett (må ha legeerklæring) kostar det ekstra:
Diett med støtte frå NAV: kr. 1200 pr. mnd.
Diett utan støtte frå NAV: kr. 600 pr. mnd.

Prisen inkluderer kost og losji for heile skuleåret (10 mnd., august - mai). 

Romplassering av elevar skjer tidleg i august. Vi kan ikkje garantere at alle får innvilga førsteønskjet ved romplassering.

Elevane på Sygna får stipend og lån av Statens lånekasse på linje med elevar ved offentlege skular. Bustipendet dekkjer det meste av utgiftene ved å bu i internatet. Du kan i tillegg søkje om grunnstipend, læremiddelstipend og reisestipend. Alle elevar kan også søkje om utstyrstipend. Sjåwww.lanekassen.no.