Ledige stillingar (1)

Frå 1. oktober 2017 har Sygna vidaregåande skule ledig stilling som

Kokk i 100% fast stilling

Kjøkenet har ansvar for å lage og servere alle måltid til ca. 140 internatelevar. Stillinga inneber arbeid kvar 3. helg. Alle tilsette deltek i det sosialpedagogiske arbeidet ved skulen, m.a. ved å delta i tilsynsordninga.

Vi søkjer deg som:
- er strukturert
- har god evne til omstilling og læring
- jobbar godt, både sjølvstendig og i samarbeid med andre
- er glad i menneske
- er lojal mot skulen sine verdiar, uttrykt i verdidokumentet
Det er ein fordel med erfaring frå liknande stilling

Vi kan tilby:
- spennande og varierte arbeidsoppgåver i samarbeid med engasjerte medarbeidarar og flotte elevar
- Løn etter avtale 
Skulen hjelper til med å skaffe bustad.

Søknad med CV og referansar (i første omgang utan attestar) kan sendast administrasjonsleiar, Anne Margrethe Kråvik, amk@sygna.vgs.no

For meir informasjon: kontakt rektor Bjørg Aase, tlf 57 69 45 11, eller administrasjonsleiar, Anne Margrethe Kråvik, tlf. 57 69 45 12.


Søknadsfrist: 11.09.2017

Sygna vidaregåande skule er ein kristen, vidaregåande internatskule i vakre Balestrand i Sogn. Skulen er godkjent etter friskolelova. I dag har skulen omlag 50 tilsette og 170 elevar. 140 av elevane bur i skulen sine internat. Skulen er eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband og byggjer si verksemd på kristen tru.

Den som vert tilsett må kunne leggje fram tilfredsstillande politiattest, jmf. Friskulelova §4-3